Bezig met laden...

Wij hebben de facturering van onze praktijk uitbesteed aan Famed.
Het betalingstraject van Famed is als volgt:

  • Voor het betalen van uw nota hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn.
  • U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer NL97ABNA062.70.00.800 ten name van Famed B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
  • Indien wij niet binnen 30 dagen na de notadatum volledige betaling van u hebben ontvangen, sturen wij u een aanmaning die ook geldt als ingebrekestelling.
  • Door middel van deze brief stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
  • Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaning uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
  • Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
  • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.